Tilsynsrapport

Udtalelse fra Tilsynsførende for Vor Frue Skole, Præstøvej 29-31, 4700 Næstved

 

Skolekode 373018

 

Rapport for Vor Frue skole skoleåret 2017-2018 ved certificeret tilsynsførende, rektor emeritus Klaus Eusebius Jakobsen.

Jeg ønsker at indlede denne rapport med konklusionen om en skole, der gennem hele mit besøg klart summede af faglighed, idet jeg som  tilsynsførende er undervisningsministeriets garant for at undervisningens kvalitet er i orden (se venligst note 1 nedenfor).

Som udgangspunkt skal det således understreges, at tilsynet alene har til mål at vurdere om undervisningen og dens kvalitet på Vor Frues Skole står mål med undervisningen i Folkeskolen, hvilket jeg ønsker at konkludere, at det gør den helt uproblematisk.

Vor Frue Skole, der er en katolsk privatskole, er en skole der pt. har 443 elever, og 28 fastansatte lærere – derudover er der 4 ansatte i administrationen – der er til skolen også knyttet en SFO-ordning med 9 ansatte.

Skolen har gennem mange år haft lange ventelister og er således en meget søgt privatskole i Næstved kommune.

Det er den danske Folkeskoles pensum (Folkeskolens forenklede mål), der danner baggrund for undervisningen dog med den undtagelse, at skolen har udvidet konfessionelt kristendomsundervisning. Skolen fører til Folkeskolens afsluttende prøve efter 9. klasse, hvorfor der ikke er krav om tilsyn i faget historie. Endelig skal det noteres, at undervisningen i alle fag foregår på dansk.

Skolens er placeret på et ret begrænset areal, som med udvidelser for nogle år siden (2006) stort set har anvendt det grundareal, som er til rådighed.

Det skal dog bemærkes, at de på den måde begrænsede ydre arealer synes særdeles velorganiserede, således at elever i forskellige aldersgrupper   udnytter rummet optimalt (til leg, til gruppearbejde og til mere stille hygge for de ældste elever, o.s.v.).

Tilsynet fandt sted på to datoer: dels et indledende besøg og samtale med skolens leder Søren Vilstrup dec. 2017 og selve hovedbesøget den 18.april 2018 og endeligt et uanmeldt besøg den 23. april. Tilsynet har dermed haft en varighed svarende godt og vel til en hel skoledag.

Jeg overværede undervisning i tysk, musik, matematik, dansk, fysik, biologi, engelsk, samfundsfag og håndarbejde samt overværede den daglige morgensang

Besøget var arrangeret således, at jeg besøgte klasser på stort set alle klassetrin – og jeg fik derudover lejlighed til ved min rundgang på skolen at tale med elever uden for undervisningen.

Jeg havde derudover drøftelser med lærere og med skolens leder.

Jeg drøftede med skolens ledelse skolens måde at opfylde især dens forpligtelser til at opdrage til demokrati. Det blev slået fast, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og forskelligheder, samt at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskeregler.

Set i det lys er det meget tilfredsstillende, at disse bestræbelser er identificeret og gennemført på Vor Frue Skole – dels via den almindelige undervisning, hvilket jeg så demonstreret i faget samfundsfag (tema om demokrati familien), dels ved at skolen arrangerer ekskursioner ud af huset til demokratiske institutioner. Der er naturligvis også elevråd på skolen (5.-9.klasse).

 

Jeg kunne mærke den demokratiske ånd i alle klasser jeg mødte: en forståelse for, at alle skulle – i god ro og orden – kunne komme til orde, dette set i lyset af en helt naturlig respekt og forståelse for lærernes styrende rolle. Jeg kan således uden problemer konkludere, at målene om demokrati og folkestyre er opfyldt på Vor Frue Skole.

Jeg fandt i alle klasser meget engagerede og professionelle lærere, der på en meget klar måde satte rammer for arbejdet i klassen og gennemførte undervisningen på et professionel og højt niveau, og med tydelige tegn på at sikre begge køn rum og plads i timen.

 

Iagttagelser fra besøget:

Dagen indledtes med en velorganiseret og rolig morgensang for hele skolen (afholdt på en af skolens gangarealer) med beskeder, salmesang og fadervor.

Jeg overværede en lektion i tysk i en 8. klasse, hvor en erfaren lærer gennemførte en time med et højt fagligt indhold (Hvad er lykke?) med aktive elever, der udtrykte både meninger og holdninger på tysk.

I en 2.klasse i faget musik oplevede jeg en stor klasses (22 elever) musiceren. De havde samspil med fire forskellige instrumenter samt sangere og leverede to meget flot gennemførte numre.

Det var et musiklokale med stor orden – og det var tydeligt, at eleverne elskede den ramme, som deres lærer gav dem – og levede op til det ansvar, han gav dem.

I faget matematik havde læreren i en 8. klasse valgt en anderledes undervisningsform for at sikre tydelighed: Der skulle undervises i rumfang i rumlige figurer – og instruktionen foregik via en lille film, som læreren inden lektionen havde lavet – selve instruktionen foregik så via elevernes PC’ere. Der var koncentration og forståelse for den form i elevgruppen

I faget dansk i en 4. klasse var klassen nået til en konklusion på et længere forløb – og eleverne skulle udarbejde en model til at identificere 4 forskellige aspekter af en tekst – der var et motiveret gruppearbejde i denne time.

Jeg så også undervisning i fagene engelsk, fysik og biologi, og som nævnt også i faget samfundsfag – i alle fag fandt jeg eleverne fokuserede – og i øvrigt både venlige og meget imødekommende.

Afsluttende var jeg på besøg i en 4.klasse, der blev indført i faget håndarbejde, hvor næste emnearbejde blev introduceret: broderi.

 

Jeg var meget positivt overrasket over de stimulerende metoder, som blev anvendt i de klasser, jeg besøgte: Klasseundervisning, tavlegennemgang, hands-on i de naturvidenskabelige fag, dialogbaseret samtaleundervisning, m.m.

Skolens mål, at de boglige fag er højt prioriteret fremgår tydeligt ved et sådant tilsynsbesøg – og skolens flotte resultater til afsluttende prøver ved folkeskolens afgangsprøver svarer derfor hertil. Skulle jeg pege på et udviklingsområde kunne det være i højere grad at arbejde med tværgående projekter – eller sågar have temauger, som skolen jo har gode erfaringer med med de årlige Trivselsdage. Og så i øvrigt udfordre de stærke elever endnu mere.

Konklusion:Vor Frue Skole er en meget velfungerende og stærk faglig skole, hvor undervisningen  helt uden problemer står mål med undervisningen i den danske Folkeskole

 

Note 1:

Alle privatskoler i Danmark skal have en tilsynsførende, som skal aflægge skolen besøg mindst en gang om året. Den tilsynsførende skal overvære undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk samt på skoler, hvor der ikke afsluttes i 9. klasse også i faget historie. Den tilsynsførende skal derudover ved samtaler med lærere, elever og ledelse sikre, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene

Besøget skal have en varighed svarende til en hel skoledag – men kan fordeles med flere besøg.

Det er således op til den enkelte friskole, således også Vor Frue Skole, at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den enkelte friskole kan således vælge at benævne fagene anderledes og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb.

Den tilsynsførende skal med sin rapport kunne konkludere, at skolens undervisning står mål med den undervisning, der finder sted i Folkeskolen.

”At stå mål med” betyder, at elever, der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som elever, der forlader 9. klasse, fra en Folkeskole.

Note 2:

Skolen meddeler mig, at der ikke er modtaget donationer over 20.000 kr siden udarbejdelsen af sidste tilsynsrapport (dec. 2016).

 

23.maj 2018

 

Klaus Eusebius Jakobsen