UMV 2014 VOR FRUE SKOLE

Dato:  december 2014

Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2017

Undersøgelsen består af fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

I forbindelse med undersøgelsen af undervisningsmiljøet, har vi benyttet kortlægningsværktøjet www.termometeret.dk

Elever i indskolingen har besvaret spørgsmålene hjemme, sammen med deres forældre. Elever fra mellemtrinnet og udskolingen har besvaret spørgsmålene i skoletiden, i tilstedeværelse af klasselærerne.

Eleverne har besvaret en række spørgsmål inden for følgende områder:
– Trivsel
– Fagligt læringsmiljø
– Sundhed
– Fysiske og æstetiske rammer
– Indeklima.

Resultaterne af spørgsmålene udmøntes i en score på 1 til 5, hvor 5 er det mest positive og 1 det mindst positive.

 

 

Fase 2: Resultater af kortlægning og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Ud af skolens 444 elever har 381 besvaret undersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 86%, med følgende fordeling:

– Indskolingen: 70%
– Mellemtrin:    96%
– Udskolingen:  97%

I indskolingen blev eleverne spurgt om:

Generel tilfredshed, klassen og kammeraterne, drillerier, klassens lærere, timerne og undervisningen, indendørs- og udendørs faciliteter, sikkerhed, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene fordelte sig på 19 områder, hvor skolen lå over landsgennemsnittet på de 16 områder og lå under landsgennemsnittet på 3 områder.

På de øvrige klassetrin blev eleverne spurgt om:

Generel tilfredshed, klassen og kammeraterne, klassens lærere, mobning, konflikter, timerne og undervisningen, indendørs- og udendørs faciliteter, aktivitetsmuligheder, sikkerhed, helbred, velbefindende og fravær.

På mellemtrinnet fordelte spørgsmålene sig på 21 områder, hvor skolen lå over landsgennemsnittet på de 17 områder, på 1 område ligger vi på landsgennemsnittet og på 3 områder under landsgennemsnittet.

I udskolingen fordelte spørgsmålene sig på 18 områder, hvor skolen lå over landsgennemsnittet på de 7 områder, på 3 områder ligger vi på landsgennemsnittet og på 8 områder under landsgennemsnittet.

Positive og negative sider ved undervisningsmiljøet

(Eksempler fra de 5 undersøgelsesområder)

Indskoling Mellemtrin  Udskoling
1 Trivsel
95 % er glade for alle deres lærere. 84% siger der ikke er mobning i klassen. 88% er glade for at gå i skole.
100% føler de kan gå til en voksen, hvis de er kede af det. 90% er aldrig blevet mobbet. 83% er glade for deres klasse.
43 % føler sig udsat for at blive drillet, hvoraf 2% føler det sker tit. 91% er glad for de fleste eller nogle lærere. 96% har nogen at være sammen med i frikvarterene.
84% føler de bliver behandlet retfærdigt. 76% siger der ikke er mobning i klassen.
91% føler de kan gå til en voksen, hvis de har brug for det. 97% oplever ikke at være blevet mobbet.
80% føler de kan gå til en voksen, hvis de har brug for det.
66% er glade for flere eller alle deres lærere.
32% føler sig nogen gange eller ikke så tit retfærdigt behandlet.
2 fagligt læringsmiljø
89% føler sig motiveret for at lære nyt. 90% følers sig interesseret i at lære nyt i alle eller mange fag . 85% føler sig motiveret for at lære nyt.
99% føler de klarer sig godt eller nogenlunde. 81% mener de klarer sig godt i undervisningen. 78% mener de klarer sig faglig godt i skolen.
100% får ros af lærerne og synes lærerne er gode til at hjælpe. 94% får ros af deres lærere. 66% føler ikke de er med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i timerne
54% føler ikke de har medbestemmelse i timerne. 56% føler ikke at de er med til at bestemme hvad de skal arbejde med i timerne i få eller ingen fag. 57% får ros af deres lærere.
3. sundhed
99% føler de har det rigtig godt, godt eller nogenlunde godt. 99% føler de har det godt eller nogenlunde godt. 94% føler de har det rigtig godt, godt eller nogenlunde godt.
87% bevæger sig for det meste i frikvarterene. 93% føler sig sunde og raske. 87% føler sig sunde og raske.
88% føler sig aldrig eller sjældent alene. 87% føler sig sjældent eller aldrig alene.
14 % har haft fravær pga.:
-Svært at følge med i timerne

-Har det ikke godt i klassen

-Har det ikke godt med en eller flere af lærerne

-Skoletræthed

-Problemer i hjemmet

-Hverdagen er uoverskuelig.

22% har haft fravær pga.:
-Svært at følge med i timerne

-Har det ikke godt i klassen

-Har det ikke godt med en eller flere af lærerne

-Skoletræthed

-Problemer i hjemmet

-Hverdagen er uoverskuelig.

4. fysiske og æstetiske rammer
76% synes klasselokalet er rart at være i. 88% er meget tilfredse eller tilfredse med udeområderne. 76% er tilfredse med faglokalerne.
80% synes det er rart at være indenfor på skolen. 64% er tilfredse med indendørsområderne. 62% er tilfredse med udeområderne.
88% synes godt om at opholde sig på skolens udendørsområder. 97% ved hvor de skal gå hen, hvis det brænder. 94% ved hvor de skal gå hen, hvis det brænder.
22% ved ikke hvor de skal gå hen, hvis det brænder (mod 45% i 2011). 33% mener de i ringe grad eller slet ikke har indflydelse på, hvordan klasseværelserne skal se ud. 54% mener de i ringe grad eller slet ikke har indflydelse på, hvordan klasseværelserne skal se ud.
43% mener at elevrådet i kun nogen eller mindre grad er med til at bestemme hvad der skal ske i forbindelse med indretning, aktiviteter og arrangementer. 30% er ikke tilfreds med internetforbindelsen.
22% mener ikke toiletterne er i orden.
 5. indeklima
 Vi ligger generelt over landsgennemsnittet. 16% er ikke tilfredse med indendørstemperaturen 80% mener lydforholdene er OK i klasserne.
40% er utilfredse med luften i klassen.
19% er ikke tilfredse med indendørstemperaturen.

 

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Resultaterne er blevet bearbejdet af skolens ledelse.

 

På baggrund af undersøgelsens resultater har vi følgende kommentarer, som fører til en handleplan.

I undersøgelsen kan vi se, at elever i indskolingen og mellemtrinnet er meget tilfredse med undervisningsmiljøet, men at kurven flader lidt ud for eleverne i udskolingen.

Skolen har indtil nu ikke haft en AKT-funktion, men indfører denne fra august 2015. Dette skal sikre og udbygge et fortsat højt trivselsniveau. AKT skal også hjælpe til at kortlægge fravær, som skyldes:

– Svært ved at følge med i timerne
– Har det ikke godt i klassen
– Har det ikke godt med en eller flere af lærerne
– Skoletræthed
– Problemer i hjemmet
– Hverdagen er uoverskuelig.

Forrige undersøgelse viste, at 45% af indskolingens elever ikke vidste, hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af brand. Dette tal er ved denne undersøgelse nedbragt til 22%. Dette tal skal være lavere.

Samarbejdet med elevrådet skal styrkes. Elevrådet er allerede inddraget i nogle aktiviteter. Målet er at inddrage elevrådet i videre omfang, fx i UMV-undersøgelsen.

Undersøgelsen viste, at der er områder af undervisningsmiljøet, som kan optimeres. På IT-området var der utilfredshed med Internettet. Nogle elever gav udtryk for, at de ikke har indflydelse på klasseværelsernes udseende. For at komme eleverne i møde, vil vi inddrage elevrådet på dette spørgsmål.

Undersøgelsen viste, at der er udfordringer i forhold til indeklimaet i Jakobsgaard.

I forrige UMV-undersøgelse var der elever, som gav udtryk for, at de havde det fagligt svært i timerne og med lektierne. I indeværende skoleår (14/15) er der derfor satset på at optimere lektiecafeen, så der er et tilbud for indskolingen og et tilbud for de ældre elever.

På spørgsmålet til mellemtrinnet og udskolingen om: ”får du hjælp til skolearbejdet” svarer:

Mellemtrinnet: 51 elever de får hjælp gennem lektiecafeen.

I udskolingen:  3 elever får hjælp til lektierne i lektiecafeen.

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

 

Opgave Ansvarlig for opfølgning Tidsrum Hvordan?
Fokus på drillerier og mobning. Ledelsen Løbende At sikre at alle elever får kendskab til skolens antimobbestrategi. AKT og elevrådet inddrages i formidlingen.
Forholdsregler v. brand AZ, SV og pedel Årligt Alle elever får kendskab til proceduren ved ildløs.
Indeklimaet i Jakobsgaard. Pedeller Nu Tjekke om udluftningsanlægget og termostaterne virker optimalt.
Opfølgning på div. fraværet Ledelsen, AKT Løbende Undersøgelse af årsagerne til denne type af fravær.Der afholdes fortsat sygefraværssamtaler for elever med højt fravær.
Toilethygiejnen skal hæves Ledelsen, klasselærerne Nu I samarbejde med elevrådet skabe opmærksomhed på problemet.
Internetforbindelsen Ledelsen Nu Hurtigere forbindelse er bestilt.
Elevrådets indflydelse Ledelsen, PC Løbende Elevrådet inddrages i højere grad i relevante aktiviteter, som indretning af klasselokaler, medarrangører af aktiviteter og arrangementer.

 

Næste undersøgelse iværksættes oktober 2017.