Trivselsundersøgelse


Konklusion på trivselsundersøgelse 2019 for elever på Vor Frue Skole.

Eleverne blev spurgt ind til trivsel indenfor tre forskellige områder; Dig selv, dig selv i forhold til klassen/kammerater og lærere, trivsel i undervisningen.

Eleverne besvarede et elektronisk spørgeskema, der blev introduceret af samme lærer til alle; for at sikre ensartet information inden opstart samt ved eventuelle tvivlsspørgsmål undervejs i besvarelsen.

Efterfølgende sammentalte programmet svarene, som denne konklusion er baseret på. Det har ikke været muligt at uddybe svarene undervejs, da de er formuleret som ”enten-eller-spørgsmål”. Denne mulighed gives ved den større undervisningsmiljøvurdering, som alle elever laver hvert 3. år, hvor trivselsspørgsmålene også er en fast del af indholdet.

Børnehaveklasserne har ikke deltaget i besvarelsen, da de endnu ikke har det store skolekendskab, og der jævnligt tales om og arbejdes med trivsel som en fast del af deres skolestart på Vor Frue Skole.

I alt har 356 elever besvaret spørgeskemaet.

I spørgsmålene omhandlende dig selv og din egen trivsel – glæden ved at gå i skole, samvær i frikvarterer, har stort set alle eleverne svaret meget positivt vedrørende  deres hverdag på skolen. Kun 2-5% af eleverne er ikke  positive i deres besvarelse. 1-3% har ikke ønsket at besvare spørgsmålene på dette område.

I spørgsmålene vedrørende elevernes trivsel ift. klassen, kammerater og lærerne, udtrykker mere end 90% af eleverne, at de generelt er gode til at lytte til hinanden, føler sig lyttet til samt hjælper ved konflikter.

I spørgsmålene vedrørende trivsel i undervisningen har over 50% svaret, at de tit eller nogle gange har medindflydelse på, hvad der skal laves i undervisningstimerne, mens ikke uventet 41% har udtrykt, at de ikke er med til at bestemme, hvad der skal laves i undervisningen. Den forholdsvis store forskel i svarene kan henføres til, at det er elever fra alle klassetrin (1. – 9. klasse), det har besvaret spørgsmålene, hvor der naturligvis vil være klassetrin, der oplever mere lærerstyret undervisning end andre.

Lærerne får de samlede besvarelser at se og kan efterfølgende inddrage det i klassens trivselsarbejde – men da det er et samlet billede af alle skolens elever fra 1.-9. klasse, kan man ikke uddrage resultater til individuelt klassebrug – hvilket heller ikke er formålet med denne undersøgelse.