Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vor Frue Skoleskole:

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 373018 Skolens navn: Vor Frue Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Klaus Eusebius Jakobsen

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
07-12-2017 1.-9.klasse samtale og da Humanistiske fag Klaus Eusebius Jakobsen
18-05-2018 1.-9.klasse ma,fysik,biologi Naturfag Klaus Eusebius Jakobsen
23-05-2018 1.-9.klasse musik Praktiske/musiske
fag
Klaus Eusebius Jakobsen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Udtalelse fra Tilsynsførende for Vor Frue Skole, Præstøvej 29-31, 4700 Næstved

Skolekode 373018

Rapport for Vor Frue skole skoleåret 2017-2018 ved certificeret tilsynsførende, rektor emeritus Klaus Eusebius Jakobsen.

Jeg ønsker, at indlede denne rapport med konklusionen om en skole, der gennem hele mit besøg klart summede af faglighed, idet jeg som tilsynsførende er undervisningsministeriets garant for at undervisningens kvalitet er i orden (se venligst note 1 nedenfor).

Som udgangspunkt skal det således understreges at tilsynet alene har til mål at vurdere om undervisningen og dens kvalitet på Vor Frues Skole står mål med undervisningen i Folkeskolen, hvilket jeg ønsker at konkludere, at det gør den helt uproblematisk.

Vor Frue Skole, der er en katolsk privatskole, er en skole der pt. har 443 elever, og 28 fastansatte lærere – derudover er der 4 ansatte i administrationen- der er til skolen også knyttet en SFO ordning med 9 ansatte.

Skolen har gennem mange år at haft lange ventelister, og er således en meget søgt privat skole i Næstved kommune.Det er den danske Folkeskoles pensum (Forenklede mål?) , der danner baggrund for undervisningen dog med den undtagelse, at skolen har udvidet konfessionelt kristendomsundervisning.

Skolens er placeret på et ret begrænset areal, som med udvidelser for nogle år siden (2006) stort set har anvendt det grundareal, som er til rådighed.

Det skal dog bemærkes, at de på den måde begrænsede ydre arealer synes særdeles velorganiserede, således at elever i forskellige alders grupper udnytter rummet optimalt (til leg, til gruppearbejde og til mere stille hygge for de ældste elever, o.s.v. ).

Tilsynet fandt sted på to datoer: dels et indledende besøg og samtale med skolens leder Søren Vilstrup 7. dec. 2017 og selve hovedbesøget den 18.maj 2018 og endeligt et uanmeldt besøg den 23. maj. Tilsynet har dermed haft en varighed svarende godt og vel til en hel skoledag.

Jeg overværede undervisning i tysk, musik, matematik, dansk, fysik, biologi, engelsk, samfundsfag og håndarbejde samt overværede den daglige morgensang.

Besøget var arrangeret således, at jeg besøgte klasser på stort set alle klassetrin- og jeg fik derudover lejlighed til ved min rundgang på skolen at tale med elever uden for undervisningen.

Jeg havde derudover drøftelser med lærere og med skolens leder.

Jeg drøftede med skolens ledelse skolens måde at opfylde især dens forpligtelser til at opdrage til demokrati. Det blev slået fast, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og forskelligheder, samt at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskeregler.

Set i det lys er det meget tilfredsstillende, at disse bestræbelser er identificeret og gennemført på Vor frue Skole dels via den almindelige undervisning hvilket jeg så demonstreret i faget samfundsfag (tema om demokrati familien), dels ved at skolen arrangerer ekskursioner ud af huset til demokratiske institutioner. Der er naturligvis også elevråd på skolen (5.-9.klasse).

Jeg kunne mærke den demokratiske ånd i alle klasser jeg mødte: en forståelse for, at alle skulle – i god ro og orden – kunne komme til orde, dette set i lyset af en helt naturlig respekt og forståelse for lærernes styrende rolle. Jeg kan således uden problemer konkludere, at målene om demokrati og folkestyre er opfyldt på Vor Frue Skole.

Jeg fandt i alle klasserne meget engagerede og professionelle lærere, der på en meget klar måde satte rammer for arbejdet i klassen og gennemførte undervisningen på et professionel og på et højt niveau, og med tydelige tegn på at sikre begge køn rum og plads i timen.

Iagttagelser fra besøget:

Dagen indledtes med en velorganiseret og rolig morgensang for hele skolen (afholdt på en af skolens gangearealer), med beskeder, salmesang og fadervor.

Jeg overværede en lektion i tysk i en 8. klasse, hvor en erfaren lærer gennemførte en time med et højt fagligt indhold (Hvad er lykke?) med aktive elever, der udtrykte både meninger og holdninger på tysk.

I en 2.klasse i faget musik oplevede jeg en stor klasses (22 elever) musiceren. De havde samspil med fire forskellige instrumenter samt sangere og leverede to meget flot gennemførte numre.

Der var et musiklokale med stor orden- og det var tydeligt, at eleverne elskede den ramme, som deres lærer gav dem- og levede op til det ansvar, han gav dem.

I faget matematik havde læreren i en 8. klasse valgt en anderledes undervisningsform for at sikre tydelighed: der skulle undervises i rumfang i rumlige figurer- og instruktionen foregik via en lille film som læreren inden lektionen havde lavet- selve instruktionen foregik så via elevernes PC’ere. Der var koncentration og forståelse for den form i elevgruppen.

I faget dansk i en 4. klasse var klassen nået til en konklusion på et længere forløb- og eleverne skulle udarbejde en model til at identificere 4 forskellige aspekter af en tekst- der var et motiveret gruppearbejde i denne time.

Jeg så også undervisning i faget engelsk, fysik og biologi, og som nævnt også i faget samfundsfag- i alle fag fandt jeg eleverne fokuserede- og i øvrigt både venlige og meget imødekommende.

Afsluttende var jeg på besøg i en 4.klasse der blev indført i faget håndarbejde, hvor næste emnearbejde blev introduceret: broderi.

Jeg var meget positivt overrasket over de stimulerende metoder, som blev anvendt i de klasser, jeg besøgte: klasseundervisning, tavlegennemgang , hands-on i de naturvidenskabelige fag,dialogbaseret samtaleundervisning, m.m.

Skolens mål, at de boglige fag er højt prioriteret fremgår tydeligt ved et sådant tilsynsbesøg- og skolens flotte resultater til afsluttende prøver ved folkeskolens klasseprøver svarer derfor hertil. Skulle jeg pege på et udviklingsområde kunne det være i højere grad at arbejde med tværgående projekter- eller sågar have temauger, som skolen jo har gode erfaringer med med de årlige Trivselsdage. Og så i øvrigt udfordre de stærke elever endnu mere.

Konklusion:
Vor Frue Skole er en meget velfungerende og stærk faglig skole, hvor undervisningen i både den danske afdeling og i den engelske afdeling og hele skolelivet i det hele taget helt uden problemer står mål med undervisningen i den danske Folkeskole

Note 1:

Alle privatskoler i Danmark skal have en tilsynsførende, som skal aflægge skolen besøg mindst en gang om året. Den tilsynsførende skal overvære undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk samt på skoler, hvor der ikke afsluttes i 9. klasse også i faget historie. Den tilsynsførende skal derudover ved samtaler med lærere, elever og ledelse sikre, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene.

Besøget skal have en varighed svarende til en hel skoledag- men kan fordeles med flere besøg.

Det således er op til den enkelte friskole, således også Friskolen af 2008, at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Den enkelte friskole kan således vælge at benævne fagene anderledes og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb.

Den tilsynsførende skal med sin rapport kunne konkludere at skolens undervisning står mål med den undervisning, der finder sted i Folkeskolen.

”At stå mål med” betyder, at elever der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som elever der forlader 9. klasse fra en Folkeskole.

Note 2:

Skolen meddeler mig , at der ikke er modtaget donationer over 20.000 kr siden udarbejdelsen af sidste
tilsynsrapport (dec. 2016).

23.maj 2018

Klaus

 

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

Uddybning

 

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

 

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Uddybning

 

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.2 Uddybning

 

 

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

 

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

 

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

 

7.7 Fører skolen til prøve i historie?

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

 

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

8.1 Uddybning

Se venligst min tilsynsrapport (frivillig tekst)

 

9 Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

Uddybning

 

 

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

Uddybning

 

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

Uddybning

 

 

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

10.1 Uddybning

 

12. Donationer
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

Nej

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

0,00 kr.

 

13. Tilsynets sammenfatning

Jf. min tilsynsrapport (frivillig tekst) står skolens undervisning, mm absolut mål med tilsvarende i den danske folkeskole.