Evaluering og opfølgningsplan, Vor Frue Skole

Eleverne på Vor Frue Skole bliver evalueret gennem hele deres skoletid. Det kan være forskelligt fra klasse til klasse, hvordan lærerne vælger deres metoder, men den efterfølgende evalueringsplan er gældende for alle elever på skolen.

Dansktest i bhkl. – 4. kl.

I bhkl. – 4 kl. foretages der hvert år tests i dansk efter følgende plan:

 • Bhkl.: Sprogvurdering for 0. kl. i april.
 • 1.kl.: Lytteforståelse 1 og 2 i august/september samt mini SL 1 og OS 64 i foråret.
 • 2.kl.: Mini SL 2 og OS 120 i foråret.
 • 3.kl.: SL 60 i foråret.
 • 4.kl.: SL 40 i foråret.

Testene bliver foretaget af skolens testlærer i dansk, og resultaterne bliver evalueret med hver enkelt dansklærer og med skolens ledelse. Hvis resultaterne viser, at der er elever, der skal have et fagligt løft, bliver der lavet en plan for dette. Hvis der er generelle områder, klassen skal have særlig fokus på, bliver dette ligeledes aftalt. Testresultaterne bliver gennemgået med forældrene til skole-hjem-samtalerne.

Resultaterne af læsetesttene er fuldt ud tilfredsstillende. Vi kan konkludere, at de fleste elever klarer sig rigtig godt, og at vi er gode til at samle op på de elever, der har behov for en særlig indsats.

Matematiktest i bhkl. – 4. kl.

I bhkl. – 4 kl. foretages der hvert år tests i matematik efter følgende plan:

 • Bhkl.: Matematikevaluering
 • 1.-4. kl.: MAT 1, MAT 2, MAT 3, MAT 4

Testene bliver gennemført og rettet af klassens matematiklærer, og skolens matematikvejleder bearbejder resultaterne. Herefter bliver resultaterne evalueret med hver enkelt matematiklærer og med skolens ledelse. Hvis resultaterne viser, at der er elever, der skal have et fagligt løft, bliver der lavet en plan for dette. Hvis der er generelle områder, klassen skal have særlig fokus på, bliver dette ligeledes aftalt. Testresultaterne bliver gennemgået med forældrene til skole-hjem-samtalerne.

Alle elever, der viser tegn på faglige problemer, bliver evalueret, og der bliver lavet en plan for deres læring. Det er vi meget tilfredse med.

Karakterer

Der gives karakterer for 6 .- 9. kl. 3 gange årligt. I 6. – 9. klasse gives der i hvert fag bogstavkarakterer inden for 3 fokusområder efter følgende skala:

 • 1. Selvstændighed i arbejdet.
 • Du går selv i gang med arbejdet, og hvis du støder på vanskeligheder undervejs, søger du dem klaret på egen hånd. Du gennemfører opgaver og løser problemer på en selvstændig måde. Du kontrollerer kritisk de opnåede resultater.
 • 2. Koncentration og fordybelse i arbejdet.
 • Du fordyber dig i arbejdet med en opgave eller et problem og kan holde koncentrationen, indtil du er nået frem til en god løsning. Under arbejdet lader du dig ikke forstyrre af påvirkninger, der kan gå ud over din løsning af opgaven.
 • 3. Præcision og krav til egen indsats.
 • Du sørger for at overholde aftaler om mødetidspunkter og afleveringsfrister. Du kan planlægge din tid fornuftigt, og du har styr på materialer af betydning for skolearbejdet. Du stiller krav til dig selv om, at dine opgaver er løst så godt som overhovedet muligt i såvel arbejdsprocessen som i det færdige produkt. Du er aktivt interesseret i dit arbejde i faget.
 • A. Flot
 • B. Tilfredsstillende
 • C. Bør forbedres
 • D. Uacceptabelt
 • I 6 .- 9. klasse gives der derudover faglige karakterer efter 7 trinsskalaen med følgende karakterer: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12.
 • Uddannelsesparathedsvurdering

I midten af 8. klasse udarbejder skolen i samarbejde med UU-vejlederen en vurdering af elevernes evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er skolens mål, at 90% af en årgang klarer vurderingen uden bekymring. De resterende elever bliver der udarbejdet en individuel handleplan for. Det er både elev, forældre, skole og UU-vejleder, der er en del af denne proces. Disse elever bliver fulgt tæt i det sidste 1½ år, de går på skolen.

I december 2016 var der 4 ud af 44 elever (9%), hvor der var behov for at udarbejde en handleplan, for at gøre dem uddannelsesparate.

 • Årsprøver

Der afvikles hvert år årsprøver i 8. klasse i juni måned. Eleverne skal op i såvel skriftlige som mundtlige årsprøver. Karaktererne for disse prøver fremgår af det sidste karakterark i 8. kl. Formålet med årsprøverne er at give eleverne en forståelse af de krav, der stilles til folkeskolens afsluttende prøve i 9. klasse samt at give dem en afklaring af prøveformen.

 • Terminsprøver

I 9. klasse afholdes der terminsprøver i to perioder. Terminsprøverne er skriftlige, og eleverne prøves i samtlige skriftlige afgangsprøver i løbet af de to terminsprøver. Formålet med terminsprøverne er at træne eleverne i prøvesituationen. Resultaterne af terminsprøverne vil fremgå af det efterfølgende karakterblad.

 • Afgangsprøverne

Eleverne på Vor Frue Skole afslutter deres skoleforløb med at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Skolens gennemsnit ved disse prøver offentliggøres på skolens hjemmeside.

Vi kan konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud lever op til den kvalitet som både medarbejdere, elever, forældre og bestyrelse ønsker sig.

 • Valg af ungdomsuddannelse eller anden skolegang efter 9. klasse

Efter endt skolegang på Vor Frue Skole er det skolens mål at få alle elever videre med et relevant skoleforløb. I tæt samarbejde med skolens UU-vejleder bliver der gjort en stor indsats for at give eleverne en stor viden om deres muligheder, så de kan træffe det rette valg.

 • Indsatsområde

Ved den samlede evaluering af skolens virksomhed er ledelsen og bestyrelsen nået frem til, at der er stor tilfredshed med de resultater, eleverne opnår. Der er dog et område, hvor vi ønsker at forbedre vores undervisning, og det er på IT-området. En satsning på dette område vil have en positiv afsmittende virkning på alle 6. – 9. klasse medbringe egen PC til undervisningen, hvor en stor del af undervisningen vil være IT-baseret. Vi indfører et fast IT-fag i 4. – 5. klasse, hvor eleverne undervises i de grundlæggende færdigheder, så de bliver i stand til at begå sig hjemmevant i bl.a. SharePoint og Office 365.