UMV 2018

Ud af skolens 443 elever, har 401 elever besvaret UMV’en – heraf: 196 drenge og 205 piger, fordelt på to undersøgelsesgrupper: bhk. – 4.kl. med 101 drenge og 109 piger samt 5. – 9. kl. med 95 drenge og 96 piger.

Skolen har denne gang valgt at lave undersøgelsen med udgangspunkt i nogle af spørgsmålene fra Termometerets UMV, som blev benyttet ved sidste undersøgelse ultimo 2014.

Skolens elevråd, bestående af elever fra 5. – 9. klasse, har haft spørgeskemaet fra sidste undersøgelse til gennemsyn og herfra valgt spørgsmål til dette års undersøgelse, der selvfølgelig dækker de påkrævede områder: trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed og fysiske og æstetiske rammer. Derudover har vi valgt at arbejde med en overskrift, der hedder ”sociale medier” pga. den megen fokus på børn og unges brug/misbrug af sociale medier; herunder billeddeling og konsekvenser ved dette. Sidstnævnte fokuspunkt blev ikke besvaret af eleverne bhkl. – 3. kl.

Siden sidste UMV har vi på skolen afsat ressourcer til arbejdet med AKT/SSP i elevernes hverdag. Skolen har fået to lærere, der har afsat skematid til at tage sig af akutte situationer, hvor en ekstra voksenindsats er påkrævet. Vi håber med denne indsats at kunne komme nogle evt. mistrivselsepisoder i forkøbet samt ruste vores elever til medmenneskeligt engagement i deres skolehverdag.

De fokuspunkter der blev udvalgt/anmærket ved sidste undersøgelse, blev umiddelbart efter undersøgelsens konklusion og offentliggørelse udbedret. I hverdagen har vi ambitioner om, at få klaret eventuelle opståede situationer i både det fysiske og psykiske undervisningsmiljø hurtigst muligt og det er vores oplevelse, at vi også får det opfyldt idet der ikke er i øjenfaldende udfald i svarene i årets UMV.
F.eks var der i 2014 22% af eleverne, der ikke var sikre på, hvor de skulle gå hen i tilfælde af brand på skolen. Vi har efterfølgende haft flere brandøvelser og nu er tallet faldet til 10% hos de yngste og mindre end 1% hos de ældste.

Svarene i dette års UMV vil blive behandlet/konkluderet under de overskrifter de tilhører (her markeret med fed skrift).

Trivsel er det første område, eleverne skulle besvare spørgsmål under. Herunder svare på, hvordan de trives i hverdagen på skolen, og om de oplever at kunne få hjælp af voksne eller kammerater, hvis der er behov for det. Her har stort set alle elever svaret positivt ift. deres daglige trivsel. Fx er der ”kun” 5 elever ud af samlet 401 besvarelser, der har svaret nej til, om de er glade for at gå i skole. Fordelingen af de 5 elever er 2 i gruppen for bhkl. – 4.kl og 3 i gruppen for 5. – 9. kl.

Eleverne oplever generelt at have nogen at være sammen med i frikvartererne samt at de kan få hjælp fra en voksen eller klassekammerater, hvis der opstår behov for det. Desuden har gruppen af elever i 5. – 9. klasse besvaret spørgsmål om AKT-/SSP-tilbud og her er et af vores kommende indsatsområder, idet ikke alle elever i denne elevgruppe er klar over, at de faktisk kan opsøge hjælp og vejledning hos skolens AKT-lærere. I gruppen af elever i bhkl. – 4. kl. er det kun halvdelen af eleverne, der er bevidste om denne mulighed, men konklusionen ift. svarene her er, at eleverne i de yngste klasser først møder AKT-lærerne  fra 3. klasse, hvor der er tilrettelagt særlige forløb omkring trivsel afviklet af AKT-lærerne,  inden da er det klasselærerne, der i samarbejde med AKT-lærerne introducerer forskellige lege og temaer omkring trivsel i klasserne.

Skolen skal fremover årligt lave trivselsundersøgelse og hertil vil vi benytte nogle af de spørgsmål, der er blevet udviklet til denne UMV, så man løbende kan evaluere trivslen ud fra samme parametre.

Fagligt læringsmiljø her er eleverne meget glade for deres lærere og oplever i høj grad at blive rost for deres arbejde samt kunne få hjælp til opgaver mm i dagligdagen. Eleverne i begge grupper oplever generelt, at der er arbejdsro i timerne, flest svar er i rubrikken ”ja, for det meste”. Når man går klassernes svar igennem, så er det kun en enkelt eller max 2 elever i hver klasse, der svarer nej til om de oplever arbejdsro i klassen. Så vi konkluderer, at flertallet af vores elever oplever arbejdsro og mulighed til fordybelse i dagligdagen. Vi har siden sidste UMV gjort mere ud af den frivillige lektiecafe og en stor del af vores elever i 1. – 4. kl. benytter denne. I gruppen for 5. – 9. kl. er der færre elever, der benytter sig af tilbuddet, men der opleves en stigning i antallet af deltagere.

Sundhed er et område, hvor skolens elever i udpræget grad har svaret positivt.ca 75% af eleverne føler sig sunde og raske ”altid eller for det meste”.

Alle skolens elever i bhkl. – 4. kl. svarer at de bevæger sig i frikvartererne, hvor vi har 10 passive elever i 5. – 9. kl. og ved nærmere gennemgang af svarene viser det sig, at det er i 8. og 9. klasse, man bør opfordre eleverne til lidt aktivitet i deres pauser.

Fysiske og æstetiske rammer – ud for disse spørgsmål har elevgruppen bhkl. – 4. klasse generelt svaret meget positivt. I gruppen 5. – 9. kl. har 2 elever svaret at de ikke sidder godt på deres stol. Ledelse og bestyrelse har allerede budgetteret med indkøb af nye stole til flere af klasselokalerne i denne målgruppe og håber derved, at problemet er afhjulpet efter sommerferien.

Angående toiletfaciliteterne så er den yngste gruppe elever fuldt ud tilfredse med skolens faciliteter, hvor eleverne i den ældste gruppe samlet har 20 elever fordelt på 10 klasser, der ikke synes, at elevgruppen er gode til at holde toiletfaciliteterne pæne i løbet af skoledagen.

Hele elevgruppen oplever generelt skolen som pæn og vedligeholdt.

Indeklimaet blev behandlet med fokus på temperatur sommer og vinter og her var eleverne tilfredse med temperaturen i lokalerne om sommeren, men et af vores fokusområder efter denne rapport vil være at få en dialog med elevrådet om dette svarudfald og herefter regulere temperaturen i vinterperioden, hvor 30 elever samlet udtaler, at de ikke er tilfredse med temperaturen og 76 elever nogle gange er tilfredse.  Eleverne oplever ikke problemer med at kunne høre, hvad lærere og klassekammerater siger i lokalerne.

Sociale medier er et nyt felt, vi har valgt at inddrage i denne UMV. Der er til stadighed stor opmærksomhed på børn og unges brug af sociale medier og selvom eleverne undervises i regler om fx billeddeling af hinanden og etikken i brug af de sociale medier, hører vi ofte om problematikker i medierne, hvilket gør at vi selvfølgelig også skal være opmærksomme på det i vores hverdag med eleverne.  Blandt de ældste elever svarer 36 elever, at de ofte deler billeder af hinanden på de sociale medier, heraf har 12 oplevet, at der er blevet delt billeder af dem uden deres samtykke og 58 har oplevet det nogle gange. 19 elever svarer, at de har delt billeder af deres klassekammerater på de sociale medier uden vedkommendes samtykke. Eleverne oplever til dels dialog med deres lærere om dette emne, men det vil også være et fokusområde, der arbejdes mere med i klassernes daglige trivselsarbejde samt i den årlige trivselsundersøgelse skolen fremover skal lave.

Klasselærerne for de enkelte klasser får sammen med denne rapport også spørgsmålene til UMV’en samt klassens svar, så man i de enkelte klasser kan fortsætte undervisningsmiljøarbejdet konstruktivt. Derudover bliver rapporten og fokusområderne gennemgået med elevrådet.

Fokusområder efter UMV 2018

Temperatur i klasserne om vinteren

Toiletforhold 5. – 7. kl.

Opfordre til aktivitet i frikvarterene for udskolingseleverne

Stole der kan reguleres i højden til 4. – 7. kl

Sociale medier og billeddeling – regler og konsekvenser (lærerne blive bedre til at tage det med i klassens trivselsarbejde i det daglige)

Oplysning til eleverne om mulighed for hjælp via AKT-teamet.

Næste UMV skal laves ultimo 2020