Evaluering

Evaluering og opfølgningsplan, Vor Frue Skole september 2023

Eleverne på Vor Frue Skole bliver evalueret gennem hele deres skoletid. Det kan være forskelligt fra klasse til klasse, hvordan lærerne vælger deres metoder, men den efterfølgende evalueringsplan er gældende for alle elever på skolen.

Dansktest i bhk.-4. kl.

I bhk.-4 kl. foretages der hvert år tests i dansk efter følgende plan:

Bhk.: Sprogvurdering for 0. kl. i april

 1. kl.: OS 64 i foråret
 2. kl.: ST2 i foråret
 3. kl.: ST i efteråret og i foråret samt DVO (ordblinderisikotest)

4.kl.: ST  i efteråret og i foråret

Testene bliver foretaget af skolens testlærer i dansk, og resultaterne bliver evalueret med hver enkelt dansklærer og med skolens ledelse. Hvis resultaterne viser, at der er elever, der skal have et fagligt løft, bliver der lavet en plan for dette. Hvis der er generelle områder, klassen skal have særlig fokus på, bliver dette ligeledes aftalt. Testresultaterne bliver gennemgået med forældrene til skole-hjem-samtalerne.

Matematiktest i bhk.-4. kl.

I bhk.-4 kl. foretages der hvert år tests i matematik efter følgende plan:

Bhk.: Matematikevaluering

 1. -4. kl.: MAT 1, MAT 2, MAT 3, MAT 4

Testene bliver gennemført og rettet af klassens matematiklærer, og skolens matematikvejleder bearbejder resultaterne. Herefter bliver resultaterne evalueret med hver enkelt matematiklærer og med skolens ledelse. Hvis resultaterne viser, at der er elever, der skal have et fagligt løft, bliver der lavet en plan for dette. Hvis der er generelle områder, klassen skal have særlig fokus på, bliver dette ligeledes aftalt. Testresultaterne bliver gennemgået med forældrene til skole-hjem-samtalerne.

Alle elever, der viser tegn på faglige problemer, bliver evalueret, og der bliver lavet en plan for deres læring.

Karakterer

Der gives karakterer for 6.-9. kl. 3 gange årligt efter 7-trinsskalaen med følgende karakterer:
-3, 00, 02, 4, 7, 10, 12.

I 6.-9. klasse gives der i hvert fag bogstavkarakterer inden for 3 fokusområder efter følgende skala:

 1. Selvstændighed i arbejdet.

Du går selv i gang med arbejdet, og hvis du støder på vanskeligheder undervejs, søger du dem klaret på egen hånd. Du gennemfører opgaver og løser problemer på en selvstændig måde. Du kontrollerer kritisk de opnåede resultater.

 1. Koncentration og fordybelse i arbejdet.

Du fordyber dig i arbejdet med en opgave eller et problem og kan holde koncentrationen, indtil du er nået frem til en god løsning. Under arbejdet lader du dig ikke forstyrre af påvirkninger, der kan gå ud over din løsning af opgaven.

 1. Præcision og krav til egen indsats.

Du sørger for at overholde aftaler om mødetidspunkter og afleveringsfrister. Du kan planlægge din tid fornuftigt, og du har styr på materialer af betydning for skolearbejdet. Du stiller krav til dig selv om, at dine opgaver er løst så godt som overhovedet muligt i såvel arbejdsprocessen som i det færdige produkt. Du er aktivt interesseret i dit arbejde i faget.

  1. Flot
  2. Tilfredsstillende
  3. Bør forbedres
  4. Uacceptabelt

Årsprøver

Der afvikles hvert år årsprøver i 8. klasse i juni måned. Eleverne skal op i såvel skriftlige som mundtlige årsprøver. Karaktererne for disse prøver fremgår af det sidste karakterark i 8. kl.
Formålet med årsprøverne er at give eleverne en forståelse af de krav, der stilles til folkeskolens afsluttende prøve i 9. klasse, samt at give dem en afklaring af prøveformen.

Terminsprøver

I 9. klasse afholdes der terminsprøver i to perioder. Terminsprøverne er skriftlige, og eleverne prøves i samtlige skriftlige afgangsprøver i løbet af de to terminsprøver.
Formålet med terminsprøverne er at træne eleverne i prøvesituationen. Resultaterne af terminsprøverne vil fremgå af det efterfølgende karakterblad.

Afgangsprøverne

Eleverne på Vor Frue Skole afslutter deres skoleforløb med at gå op til folkeskolens afgangsprøve, FP9. Skolens gennemsnit ved disse prøver offentliggøres på skolens hjemmeside.

Valg af ungdomsuddannelse eller anden skolegang efter 9. klasse

Efter endt skolegang på Vor Frue Skole er det skolens mål at få alle elever videre med et relevant skoleforløb. I tæt samarbejde med skolens UU-vejleder bliver der gjort en stor indsats for at give eleverne en viden om deres muligheder, så de kan træffe det rette valg.

Skole-hjem-samtaler

På alle klassetrin afvikles skole-hjem-samtaler to gange om året. Derudover er det altid muligt at rette henvendelse til klassens lærere og skolens ledelse, hvis der er behov for yderligere drøftelse om eleven.

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder