UMV 2021/22

Indledningsvist gøres opmærksom på, at undersøgelsen er foretaget i slutningen af skoleåret 2021/22, idet nedlukning, onlineundervisning og øvrige restriktioner i forbindelse med covid-19, har forsinket processen.

Undersøgelsen er foretaget for skolens elever i 1. til 9. klasse, i alt 389 elever, heraf er UMVspørgeskemaet besvaret af 359 elever, fordelt på to undersøgelsesgrupper: 1. – 4.kl. med 155 elever og 5. – 9. kl. med 204 elever. Skolen har denne gang valgt ikke at inddrage elever i børnehaveklasserne, da skolen vurderer, at disse elevers skolegang indtil videre har været så kort og i øvrigt påvirket af diverse covid-19 restriktioner, at inddragelse ikke giver mening og et retvisende resultat.

Skolen har valgt at lave undersøgelsen med udgangspunkt i de spørgsmål fra Termometerets UMV, som blev benyttet ved sidste undersøgelse ultimo 2018.

Skolens elevrådsformand har haft spørgeskemaet til gennemsyn og tilkendegivet, at der ikke var ønske om tilføjelse eller ændring af de valgte spørgsmål til dette års undersøgelse, der selvfølgelig dækker de påkrævede områder: trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed og fysiske og æstetiske rammer. Derudover har vi i lighed med sidste undersøgelse valgt at arbejde med en overskrift, der hedder ”sociale medier” pga. den megen fokus på børn og unges brug/misbrug af sociale medier – herunder billeddeling og konsekvenser ved dette. Sidstnævnte fokuspunkt er IKKE besvaret af eleverne 1. – 4. kl., da det ikke findes relevant for denne aldersgruppe.

Ledelse og bestyrelse prioriterer fortsat at afsætte ressourcer til arbejdet med AKT/SSP i elevernes hverdag. Skolen har to lærere, der har afsat skematid til at tage sig af akutte situationer, hvor en ekstra voksenindsats er påkrævet, og som begge løbende deltager i kurser og seminarer omhandlende arbejdet med AKT/SSP. Derudover har de to lærere udarbejdet AKTundervisningsforløb til flere årgange, der afvikles i samarbejde med klasselærerne. Ligeledes er der udviklet undervisningsmateriale til ”sikker internet-dag”. Vi håber med denne indsats at kunne komme nogle evt. mistrivselsepisoder i forkøbet samt ruste vores elever til medmenneskeligt engagement i deres skolehverdag.

Bemærkninger til fokusområder efter UMV 2018:

Temperatur i klasserne om vinteren: Varmesystemet/radiatorer er gennemgået – mange vinduer er udskiftet (hovedbygning mod skolegården). Iflg. UMV-undersøgelsen 2021/2022 svarer nu alene ca. 8% af eleverne, at temperaturen ikke er tilpas om vinteren.
Toiletforhold 5. – 7. kl.: Gårdvagter / pedeller og rengøring holder ekstra øje med toiletterne.

Eleverne opfordres jævnligt til at hjælpe med at holde toiletterne rene efter sig selv – og i større omfang kontakte pedeller eller kontor, hvis det modsatte skulle vise sig i løbet af skoledagen.

Opfordre til aktivitet i frikvarterne for udskolingseleverne: Der er bl.a. åbnet op for klassernes skiftevis brug af gymnastiksalen til boldspil m.v. i frikvartererne, ligesom de udendørs boldbaner bruges i større omfang skiftevis af klasserne iht. fast oversigtsplan. Endvidere er der opsat flere udendørs borde-/bænkesat ved Jakobsgård og i skolegården, blomsterkasser m.v. for skabelse af hyggemiljø til brug i frikvartererne.

Iflg. UMV-undersøgelsen 2021/2022 svarer nu kun 3% af de større elever, at de ikke bevæger sig i frikvartererne.

Stole, der kan reguleres i højden til 4. – 7. kl.: Der er indkøbt nye stole til disse klassetrin, således at alle klassetrin (1. – 9.) nu har stole, der kan reguleres i højden og indstilles individuelt i øvrigt.

Sociale medier og billeddeling – regler og konsekvenser (lærerne skal blive bedre til at tage det med i klassens trivselsarbejde i det daglige): Emnet er fast punkt i skolens årlige trivsels-/temauge, skolens SSP/AKT lærere er på turnus i klasserne, hvor emnet ligeledes er fast og ifølge UMVundersøgelsen 2021/2022 svarer nu hele 95% af de store elever, at de taler med hinanden og deres lærere om konsekvenserne ved billeddeling.

Oplysning til eleverne om mulighed for hjælp via AKT-teamet: Der har været mere fokus på oplysning til eleverne – herunder især gruppen 5. kl. – 9. kl. – om muligheden for hjælp og vejledning hos AKT-lærerne. Ifølge UMV-undersøgelsen 2021/2022 svarer nu 75% af de store elever, at de er bekendt med muligheden for hjælp og vejledning hos skolens SSP/AKTlærere. 13% af de store elever svarer, at de har benyttet muligheden for samtale med skolens SSP/AKT-lærere.

I hverdagen har vi ambitioner om at få klaret eventuelle opståede situationer i både det fysiske og psykiske undervisningsmiljø hurtigst muligt, og det er vores oplevelse, at vi også får det opfyldt, idet der ikke er i øjenfaldende udfald i svarene i årets UMV.

Svarene i dette års UMV vil blive behandlet/konkluderet under de overskrifter de tilhører (her markeret med fed skrift).

Trivsel er det første område, eleverne skulle besvare spørgsmål under. Herunder svare på, hvordan de trives i hverdagen på skolen, og om de oplever at kunne få hjælp af voksne eller kammerater, hvis der er behov for det. Her har stort set alle elever svaret positivt ift. deres daglige trivsel. Fx er der ”kun” 6 elever ud af samlet 359 besvarelser, der har svaret nej til, om de er glade for at gå i skole. De 6 elever er alle i gruppen for 5. – 9. kl. Ligeledes har 6 elever svaret, at de ikke er glade for deres lærere. Disse 6 elever er også alle i gruppen for 5. – 9. kl.

Eleverne oplever generelt at have nogen at være sammen med i frikvartererne samt at de kan få hjælp fra en voksen eller klassekammerater, hvis der opstår behov for det.

På spørgsmålet om eleverne synes, de taler pænt til hinanden i klassen, svarer godt 80% i gruppen af elever 1.-4. kl., at de altid eller for det meste taler pænt til hinanden. I gruppen med de store elever 5. – 9.kl. svarer 60%, at de altid eller for det meste taler pænt til hinanden. På skolen er der allerede fokus på den ”gode tone” og det sprog, der bruges overfor hinanden.

Fagligt læringsmiljø her er eleverne meget glade for deres lærere og oplever i høj grad at blive rost for deres arbejde samt kunne få hjælp til opgaver mm i dagligdagen. Eleverne i begge grupper oplever generelt, at der er nogenlunde arbejdsro i timerne, flest svar er i rubrikkerne ”ja, for det meste” el. ”nogle gange”. Alene 5% af alle eleverne har svaret nej til om de oplever arbejdsro i klassen. Så vi konkluderer, at flertallet af vores elever oplever arbejdsro og mulighed til fordybelse i dagligdagen. Den frivillige lektiecafe benyttes af en stor del af vores elever i 1. – 4. kl., hvor ca. 70% af eleverne svarer, at de for det meste el. nogle gange går i lektiecafeen. I gruppen for 5. – 9. kl. er der færre elever, der benytter sig af tilbuddet. 75% af eleverne i denne gruppe svarer, at de aldrig benytter lektiecafeen. Dette kan bl.a. skyldes, at de ældste elever ofte først får fri, når lektiecafeen lukker.

Sundhed er et område, hvor skolens elever i særdeles udpræget grad har svaret positivt. Hele 90% af eleverne føler sig sunde og raske ”altid eller for det meste”. Ved sidste undersøgelse i 2018 var tallet 75%.

Alle skolens elever i 1. – 4. kl. svarer, at de bevæger sig i frikvartererne, hvor vi som nævnt under fokuspunkter fra sidste undersøgelse nu alene har 6 ”passive” elever i 5. – 9. kl. mod 10 ved sidste undersøgelse.

Fysiske og æstetiske rammer – ud for disse spørgsmål har elevgruppen 1. – 4. klasse generelt svaret meget positivt. I gruppen 5. – 9. kl. har 27 elever svaret, at de ikke sidder godt på deres stol. Ved sidste undersøgelse var tallet her alene 2. Som nævnt under fokuspunkter fra sidste undersøgelse er der indkøbt nye stole til flere af klasselokalerne i denne gruppe, hvorfor det overrasker, at tallet her er steget.

Angående toiletfaciliteterne så er ca. 75% af alle eleverne tilfredse med skolens faciliteter – dette gælder for begge aldersgrupper. Cirka10% af eleverne i begge aldersgrupper synes ikke, at elevgrupperne er gode til at holde toiletfaciliteterne pæne i løbet af skoledagen. Hele elevgruppen oplever generelt skolen som pæn og vedligeholdt.

98% af alle eleverne ved, hvad de skal gøre, hvis brandalarmen lyder. Der informeres jævnligt med genopfriskning af proceduren samt brandøvelser.

Indeklimaet blev behandlet med fokus på temperatur sommer og vinter. Her var eleverne i den yngste gruppe generelt tilfredse med temperaturen i lokalerne både sommer og vinter. I den ældste gruppe af eleverne – 5. – 9.kl. – svarer 90% af eleverne nu, at temperaturen altid eller for det meste er tilpas om vinteren, jf. ligeledes bemærkninger under fokuspunkter fra sidste undersøgelse. Godt 20% af eleverne i den ældste gruppe svarer imidlertid, at temperaturen i lokalerne om sommeren ikke er tilpas.

Eleverne oplever ikke problemer med at kunne høre, hvad lærere og klassekammerater siger i lokalerne.

Nedennævnte kun besvaret af de ældste elever – 5. – 9.kl.
Sociale medier og billeddeling: Blandt de ældste elever svarer 156 elever, dvs. ca. 75%, at de ofte eller nogle gange deler billeder af hinanden på de sociale medier – oftest med samtykke. Dog har 12 elever oplevet, at der ofte er blevet delt billeder af dem uden deres samtykke, og 84 har oplevet billeddeling nogle gange er sket uden samtykke. 26 elever har følt sig ”udstillet” på de sociale medier af klassekammerater. Som nævnt under fokuspunkter fra sidste undersøgelse, svarer nu hele 95% af de store elever, at de taler med hinanden og deres lærere om konsekvenserne ved billeddeling. Emnet vil også fremover være fokusområde, da der til stadighed – også generelt samfundsmæssigt – vil være stor opmærksomhed på børn og unges brug og vaner på de sociale medier.
Undersøgelsen er lavet anonymt og besvarelser er ikke registreret klassevis, men samlet i hver af de 2 aldersgrupper. Denne rapport vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside, intra og gennemgået
med lærergruppen og elevrådet.

Fokusområder efter UMV 2021/22
Den ”gode tone” / sprogbrug overfor kammerater og andre generelt.
Temperatur i klasserne om sommeren
Toiletforhold
Stole – evt. indstillingshjælp til elever
Sociale medier og billeddeling
Næste UMV skal laves i skoleåret 2024/25

 

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder